GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov pre webovú stránku cistinka.lidl.sk

Ďakujeme Vám za Váš záujem o informácie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne, a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.

Nižšie uvedené informácie o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s., ktorá je organizátorom súťaže s názvom „Lidl Čistinka“ na webovej stránke cistinka.lidl.sk. Partnerom súťaže je Nadácia Lidl Slovenská republika , ktorá financuje realizáciu výhier (výstavbu čistiniek).

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ pre ochranu osobných údajov slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

1. Prehľad

Otvorením webovej stránky cistinka.lidl.sk dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité predovšetkým na optimalizáciu našej webovej stránky, prípadne na zobrazenie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

2. Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracúvania osobných údajov/právne základy:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky pošle:

 • IP adresa použitého koncového zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača s prístupom na internet,
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracúvanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

K vyššie uvedeným technickým údajom bude mať prístup spoločnosť daren & curtis, s.r.o., sídlom: Martinská 56, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 755 31, ktorá spracúva osobné údaje sprostredkovateľ na základe nášho poverenia (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“) . Táto spoločnosť však bola starostlivo vybratá, bola okrem toho z našej strany preverená a zmluvne zaviazaná podľa článku 28 GDPR. Údaje, ktoré táto spoločnosť spracúva, v zásade neumožňujú vyvodiť záver o totožnosti užívateľa.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané.

3. E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete

Účely spracúvania osobných údajov/právne základy:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych sietí považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Náš a súčasne aj Váš oprávnený záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám v zásade vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Prípadní sprostredkovatelia sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR. Okrem toho môže byť potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budeme Vás o tom vopred informovať a požiadame Vás o udelenie súhlasu. Bez Vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky, telefonicky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie, a že boli splnené zákonné požiadavky.

4. Zasielanie newsletterov

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:

Na našej webovej stránke alebo v našej mobilnej aplikácii Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Ak budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, priezvisko a oslovenie na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje ukladáme a spracovávame za účelom zaslania bulletinu.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách Lidl predajní na Slovensku, prípadne aj informácie o ponukách (tovaroch a službách) partnerských spoločností.

S Vaším súhlasom evidujeme Vaše používateľské správanie na webových stránkach spoločnosti Lidl v mobilných aplikáciách, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností. Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov, online reklamy, prípadne tlačenej reklamy a aby sme tým zlepšovali našu ponuku reklamy.

Tento súhlas sa vzťahuje na odber nasledovných tématických newsletterov:

 • Ponuka tovarov predajní spoločnosti Lidl (Lidl Newsletter)
 • Ponuke internetového obchodu spoločnosti Lidl (Online Shop)
 • Recepty komunikované prostredníctvom Kuchynalidla.sk (Kuchyňa Lidla).

Ak máte záujem len o odber určitého typu newsletteru, voľbu môžete spraviť preklikom priamo v newslettri cez „Upraviť môj profil“ v menu „Aktualizuj svoj profil“. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka pre zasielanie newsletterov.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov, účasťou na prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo s vytvorením Vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to napríklad tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na zasielanie newsletteru budú používaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov zásadne vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Keď odvoláte svoj súhlas so zasielaním newsletteru spoločnosti Lidl, budú Vaše osobné údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov odstránené.

5. Hlasovanie v rámci súťaže „Lidl Čistinka“ pre mestá/mestské časti/obce

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:

Spoločnosť Lidl má záujem, aby výherci súťaže „Lidl Čistinka“ boli spravodlivo vybraní, a za tým účelom zvolila vhodnú, bezpečnú metodiku hlasovania. Hlasovania sa tak môže zúčastniť široká verejnosť. Cieľom zvoleného spôsobu hlasovania je zabezpečiť, aby každý hlasujúci udelil v čase konania hlasovania max. 1 hlas v jeden kalendárny deň. Účelom je teda najmä zabezpečenie realizácie, priebehu hlasovaniu s využitím nástrojov na obmedzenie dvojitého hlasovania tej istej osoby v jeden deň. Právnym základom ma zapojenie sa do súťaže hlasovaním je článok 6 ods.1 písm. b) GDPR v rámci plnenia zmluvného vzťahu (Pravidlá súťaže „Lidl Čistinka“) a v súvislosti s nástrojmi na predchádzanie podvodom a dodržania pravidiel hlasovania je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR teda náš a súčasne aj Váš oprávnený záujem. Využíva na to aj cookie nástroje vymedzené vyššie. Za uzavretie zmluvy sa považuje aktívna účasť na hlasovaní. Proti spracúvaniu v rámci výkonu oprávneného záujmu môžete uplatniť námietku.

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci. Registráciu uskutoční na tejto webovej stránkevyplnením a odoslaním registračného formulára s dodatočnou autentifikáciou s využitím emailu a telefónneho čísla hlasujúceho.

Usporiadateľ spracúva nasledovné osobné údaje hlasujúcich:

 • Priezvisko a meno,
 • Telefónne číslo,
 • E-mailová adresa,
 • Online identifikátory (cookie) na zabezpečenie prihlásenia a na elimináciu pokusov o podvod

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 755 311. Do procesu registrácie a prihlásenia je zapojený poskytovateľ emailovej služby, ktorý odošle tzv. magic link a prevádzkovateľ SMS brány, ktorý zabezpečí overenie jedinečného telefónne čísla hlasujúceho.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Vaše prihlásenie sa eviduje maximálne 400 dní (v závislosti od prehliadača), následne ste zo systému odhlásený. Vaše osobné údaje budú však vymazané vždy najneskôr do začiatku ďalšieho ročníka súťaže (opakuje sa na ročnej báze).

6. Účasť v súťaži „Lidl Čistinka“ pre mestá/mestské časti/obce

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:

Pokiaľ v osobitných informáciách o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené niečo iné, budú Vaše osobné údaje v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. prihlásenie/odhlásenie zo súťaže, výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie, prípadne realizovanie výhry). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v rámci súťaží je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Aby sa však mestá/mestské časti/obce mohli prihlásiť do súťaže kontaktujeme za týmto účelom oprávnených zástupcov, t.j. primátorov alebo starostov prostredníctvom verejne dostupných identifikačných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, funkcia, emailová adresa, tel. číslo). Právnym základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s realizáciou a vyhodnotením súťaže, ktoré je s takýmto plnením zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov nevyhnutne spojené je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Lidl, ktorým je efektívna realizácia a vyhodnotenie súťaže v rámci projektu “Lidl Čistinka“.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Partnerom súťaže a jej realizátorom je Lidl Slovenská republika. K vyššie uvedeným údajom ak budú spracúvané prostredníctvom web stránky bude mať prístup spoločnosť daren & curtis, ktorá spracúva osobné údaje sprostredkovateľ na základe nášho poverenia. Táto spoločnosť však bola starostlivo vybratá, bola okrem toho z našej strany preverená a zmluvne zaviazaná podľa článku 28 GDPR. Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám sa ďalej uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. realizácia výhry– výstavby predmetu výhry)

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje oprávnených zástupcov neúspešných účastníkov súťaže vymazané. Osobné údaje oprávnených zástupcov výhercov budú spracúvané až do ukončenia realizácie výstavby predmetu výhry, prípadne na dobu nevyhnutnú na prípadné reklamačné nároky.

Poskytnutie osobných údajov je oprávnením dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov kontaktných osôb miest/mestských častí/obcí však nebude možné, aby sa mesto/mestská časť/obec zúčastnila súťaže a vyhrala ceny.

7. Prezentácia projektu (podujatia)

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:

Ak sa zúčastníte podujatia, ktoré súvisí s prezentáciou projektu Čistinky, Vaše osobné údaje v rozsahu fotografie (podobizne), resp. videozáznamu môžeme spracúvať za účelom zdokumentovania priebehu podujatia a za účelom ich použitia na propagačné a marketingové účely vo forme zverejnenia na interných/ externých propagačných platformách spoločnosti Lidl. Právnym základom predmetného spracúvania je článok 6. ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas dotknutá osoba vyjadruje spôsobom, ktorý je upravený pre konkrétne podujatie (predovšetkým odlíšením farebnej pásky na ruke). Osobné údaje dotknutej osoby budú použité predovšetkým na prezentáciu spoločnosti Lidl a jej aktivít. Z podstaty spracúvania osobných údajov vyplýva predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú zverejnené. Nie je Vašou povinnosťou osobné údaje nám poskytnúť. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese spoločnosti Lidl nižšie, prostredníctvom e-mailu na csr@lidl.sk alebo iným spôsobom, o ktorom Vás informujeme.

Ak ste neudelili súhlas, prípadne ste ho odvolali počas podujatia, prosím iniciatívne nevstupujte do záberov fotografa alebo sa iniciatívne nepridávajte k spoločnému fotografovaniu s kolegami.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám v zásade vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Vaše osobné údaje môžu byť za účelom spracúvania videí a fotografií poskytnuté externému dodávateľovi – kreatívnej eventovej agentúre, ktorý podujatie organizuje. Prípadní sprostredkovatelia sú vždy starostlivo vybratí, z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame najviac po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Každé podujatie môže mať určité špecifiká, o ktorých dotknutú osobu informuje prevádzkovateľ prostredníctvom dokumentu, ktorý sa nachádza vždy pred vstupom na konkrétne podujatie.

8. Použitie súborov cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní stránky

Zodpovedné subjekty a účely spracovania osobných údajov / právne základy:

My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika spracúvame osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies a iných podobných techník na spracúvanie osobných údajov používaných v rámci stránok a podstránok cistinka.lidl.sk.

Ak na niektorej z nižšie uvedených webových stránok udelíte spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, súhlas s používaním súborov cookies a podobných technológií, tento súhlas sa vzťahuje aj na používanie súborov cookies a podobných technológií na spracovanie vašich údajov na nasledujúcich webových stránkach spoločnosti Lidl:

 • lidl.sk
 • kuchynalidla.sk
 • malovaneslovensko.sk
 • cistinka.lidl.sk
 • spolocenskazodpovednost.sk
 • informacie-pre-zakaznikov.lidl.sk

V súvislosti s používaním tzv. Facebook Pixel sa na webe s Vašim súhlasom používajú súbory cookies (viď cookies s poskytovateľom alebo označením „Facebook“ v našich zásadách používania cookies). Okrem nás je za spracovanie osobných údajov súvisiacich s Facebook Pixel v zmysle článku 26 GDPR spoločne zodpovedná spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Facebook, nájdete tu. Facebook Pixel zhromažďuje údaje o vašom používaní našej webovej stránky a porovnáva ich s údajmi z Facebooku, aby Vám na Vašej webovej stránke Facebook zobrazoval tzv. personalizovanú reklamu (t.j. reklamu prispôsobenú Vám na mieru). Facebook tiež používa získané osobné údaje na svoje vlastné reklamné účely, ako aj na reklamné účely tretích strán v súlade so Zásadami používania údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o tom, ako sa môžete domáhať svojich práv dotknutej osoby v súvislosti s vašimi údajmi spracúvanými spoločnosťou Facebook priamo v spoločnosti Facebook.

V súvislosti s používaním Google Analytics sa na našom webe s Vašim súhlasom používajú súbory cookies od poskytovateľa služieb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (ďalej len „spoločnosť Google“). Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Google, nájdete tu. Google Analytics (skrátene GA) je nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje majiteľom webových stránok zhromažďovať štatistické údaje o používateľoch ich webových stránok. Pomocou tejto služby je možné sledovať aktuálnu a historickú návštevnosť, správanie a charakteristiky používateľov, konverzie, predaj a ďalšie. Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google môžete nájsť tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.

Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracovanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:

 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (slúžia napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, na uloženie Vašich prihlasovacích údajov, vyplnenie nákupného košíka pri online nakupovaní atď.).
 • Zvýšenie pohodlia: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali produkty, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašej oblasti.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Prehľad informácií o cookies a iných použitých nástrojoch, vrátane účelu spracúvania, doby uchovávania a všetkých zahrnutých poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť tu:

V rámci použitia súborov cookies a podobných nástrojov na spracúvanie údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

Zvýšenie pohodlia:

 • Nastavenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú prepojené s trvalým identifikátorom (napr. Aktívny výber jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp vo vyhľadávači obchodov).

Štatistika:

Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:

 • typ prehliadača / verzia,
 • použitý operačný systém,
 • tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),
 • IP adresa zariadenia a názov zariadenia
 • čas požiadavky servera,
 • individuálne užívateľské ID a
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
 • Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.

Marketing:

Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:

 • IP adresa,
 • individuálne užívateľské ID,
 • potenciálny záujem o produkt,
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
 • Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe. V prípade potreby zdieľame ID používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese uzatvárania alebo plnenia zmluvy.

Váš súhlas môžete odvolať / upraviť voči všetkým prevádzkovateľom (t.j. okrem , spoločnosť Lidl, spoločnosť Facebook a Google) kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania súhlasu. Jednoducho kliknite tu a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete ľahko odvolať svoj súhlas na účely spracovania, ktorí požadujete zrušiť.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies informáciách ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Dobu uchovávania súborov cookies nájdete v našich Cookies informáciách . Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Session“, doba uchovávania je obmedzené na príslušnú návštevu webovej stránky a končí, keď je prehliadač zatvorený

Osobitné informácie pre www.cistinka.lidl.sk

Informácii o súboroch cookies, a podmienkach ich spracúvania v rámci našich web stránok, vrátane wwww.cistinka.lidl.sk nájdete tu.

Cookies, ktoré sú osobitne implementované pre hlasovanie na www.cistinka.lidl.sk je cookie s názvom user_auth. Viac info nájdete v Cookie Policy.

V rámci technickej správy osobitne tejto web stránky môže mať k určitým technickým údajom prístup spoločnosť daren & curtis, s.r.o., sídlom: Martinská 56, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 755 31, ktorá spracúva osobné údaje sprostredkovateľ na základe nášho poverenia (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“) . Táto spoločnosť bola starostlivo vybratá, bola okrem toho z našej strany preverená a zmluvne zaviazaná podľa článku 28 GDPR. Údaje, ktoré táto spoločnosť spracúva, v zásade neumožňujú vyvodiť záver o totožnosti užívateľa.

9. Prenos osobných údajov príjemcom v tretích krajinách

Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Zoznam týchto krajín môžete nájsť napríklad adrese Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak v krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, zabezpečujeme, aby bola ochrana údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

10. Vaše práva ako dotknutej osoby

10.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR.

10.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom týchto údajov.

10.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

10.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR

Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR proti spracúvaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracúvané,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

10.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

10.6 Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu. Pri uplatňovaní Vášho práva na prenosnosť údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

10.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä bod 7 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, s.r.o..

11. Kontaktné údaje

11.1 Kontaktná osoba pre otázky alebo uplatnenie Vašich práv na ochranu osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa webových stránok spoločnosti Lidl alebo uplatnenia svojich práv pri spracúvaní osobných údajov (práva na ochranu údajov), môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis.

11.2 Kontaktná osoba pre otázky týkajúce sa ochrany údajov

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl (pozri bod 12).

11.3 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov

Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

12. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o. na webovej stránke www.cistinka.lidl.sk.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.