Pravidlá súťaže „Lidl Čistinka“

Usporiadateľom súťaže s názvom „Lidl Čistinka“ (ďalej len „súťaž“) je:

Nadácia Lidl Slovenská republika

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

IČO: 53397444

(ďalej len „usporiadateľ“).

Partnerom súťaže je:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

IČO: 35 793 783

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

(ďalej len „partner“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Martinská 56 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05Polus Tower I, Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 45168/B (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“).

dekor

Projekt „ Lidl Čistinka“

Medzi dlhodobé ciele spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s patrí ochrana životného prostredia a klímy, podpora zdravého životného štýlu a trávenie času v prírode a podpora zelených aktivít. V súlade s vyššie uvedenými cieľmi sa spoločnosť Lidl rozhodla v spolupráci s mestami, mestskými časťami a obcami v Slovenskej republike (mestá, mestské časti a obce ďalej spoločne označované „mestá“ alebo jednotlivo „mesto“) realizovať projekt výstavby mestských parčíkov, ktorý nesie názov „Lidl Čistinka“ (ďalej len „Čistinka“).

Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2023 celkom 5 parčíkov „Lidl Čistiniek“ v 5 mestách/mestkých častiach, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl. O tom, kde konkrétne budú realizované mestské parčíky nesúce názov „Lidl Čistinka“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 5 víťazných miest, v ktorých bude „Lidl Čistinka“ postavená.

1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v čase od 15.08.2022 (00:00:00) – 25.09.2022 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.lidl.sk/cistinka (ďalej len „webová stránka“). Cieľom súťaže je propagácia spoločnosti Lidl a jej značky.

dekor

2. Hlasovanie, účasť v súťaži a priebeh súťaže

Každý zákazník predajne Lidl, ktorý si v čase konania súťaže zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur vrátane DPH, obdrží od partnera súťaže pri pokladnici 1x hlasovaciu kartičku. Uvedené sa uplatní za každých celých 20 eur hodnoty jedného nákupu. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 eur vrátane DPH do 39,99 eur vrátane DPH, obdrží zákazník jednu kartičku; pri hodnote nákupu od 40,00 eur vrátane DPH do 59,99 eur vrátane DPH obdrží dve kartičky atď. Zákazník môže svoj unikátny hlasovací kód z hlasovacej kartičky v čase konania súťaže zaregistrovať na stránke www.lidl.sk/cistinka a odovzdať jednému z účastníkov súťaže svoj hlas. Na hlasy odovzdané po čase konania súťaže sa neprihliadne. Zákazník sa môže hlasovania zúčastniť aj opätovne každou obdržanou hlasovacou kartičkou. Hlasovania v súťaži sa môže zúčastniť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (ďalej len „hlasujúci“). Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Účastníkmi súťaže sú mestá a obce v Slovenskej republike a mestské časti mesta Bratislava a mesta Košice, v ktorých sa nachádza predajňa potravín spoločnosti Lidl a písomne potvrdili účasť v súťaži (ďalej len „účastník súťaže“). Zoznam účastníkov súťaže tvorí Prílohu č. 1 týchto pravidiel.

Pre účely tejto súťaže sú účastníci súťaže rozdelení podľa počtu obyvateľov do nasledovných kategórií: Kategória Počet obyvateľov

Kategória Počet obyvateľov
1 2 500 - 9 400
2 9 401 - 15 500
3 15 501 - 21 500
4 21 501 - 32 000
5 32 001 a viac

V každej z vyššie uvedených kategórií súťažia mestá/mestské časti a obce o jednu (1) „Lidl Čistinku“, t. z. v každej kategórii môžu byť jeden (1) víťaz.

Pri rozdelení miest do jednotlivých kategórií podľa počtu obyvateľov sa vychádzalo z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky platných k 31.12.2021, zdroj štatistický úrad SR, rev. verzia 1.4.2022,

zdroj: link: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk). Na webovej stránke je dostupný abecedný zoznam miest rozdelených podľa kategórií.

dekor

3. Výhry v súťaži

Výhrou v súťaži je realizácia projektu „Lidl Čistinka“ na vhodnom mieste určenom výhercom. Projekt „Lidl Čistinka“ sa skladá zo štyroch modulov:

  1. Modul: Detské ihrisko
  2. Modul: Workoutové ihrisko
  3. Modul: Multifunkčné ihrisko
  4. Modul: oddychová zóna s ohniskom

Každý modul má svoju funkciu a charakter. Moduly tvoria spolu jednotnú zónu, ktorá dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. Spôsob určenia výhercov vyššie uvedených výhier je uvedený v bode 4. týchto pravidiel súťaže.

4. Spôsob výberu výhercov a oboznamovanie o výsledkoch hlasovania

Po uplynutí času konania súťaže v bode 1. týchto pravidiel súťaže, najneskôr v lehote 7 pracovných dní od okamihu skončenia času konania súťaže, pristúpi partner súťaže k zrátaniu hlasov odovzdaných zákazníkmi účastníkom súťaže a v rámci každej kategórie určí z účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý v rámci kategórie obdržal najviac odovzdaných hlasov (ďalej len „výherca“). Každý z výhercov vo svojej kategórii obdrží jednu výhru podľa bodu 3. týchto pravidiel. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťazného mesta. Partner súťaže o výsledkoch hlasovania bezodkladne upovedomí usporiadateľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že v najväčších mestách Slovenska v zmysle rozdelenia miest/mestských častí do kategórií podľa bodu 2 týchto pravidiel hlasovania medzi sebou súťažia v rámci jedného mesta jeho mestské časti, je možné, že v rámci jedného mesta zvíťazia viaceré mestské časti. Z tohto dôvodu môže byť v prípadoch podľa predchádzajúcej vety “Lidl Čistinka“ realizované v rámci jedného mesta viackrát.

Účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz (1).

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka nasledovne:

  • priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 25.09.2022,
  • celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 09.10.2022 o 12.00 hod. na oficiálnej webovej stránke súťaže www.lidl.sk/cistinka.
dekor

5. Kontaktovanie výhercov, realizácia výhry

Výherca výhry, resp. jeho oprávnená zástupca (príslušný starosta alebo primátor) bude v prípade výhry o tejto skutočnosti oboznámený prostredníctvom mailovej adresy a/ alebo telefonicky. Usporiadateľ súťaže pristúpi k oboznámeniu výhercu o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety v lehote do 7 pracovných dní odo dňa určenia výhercov v zmysle bodu 6. týchto pravidiel súťaže.

Umiestnenie výhercu na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní zaväzuje usporiadateľa na začatie rokovaní s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy o realizácii predmetu výhry, nezaväzuje však usporiadateľa, aby zabezpečil samotnú výstavbu predmetu výhry. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nerealizovať v príslušnom meste výstavbu predmetu výhry najmä v prípade, pokiaľ nebude zo strany výhercu poskytnutý na účely umiestnenia a výstavby predmetu výhry vhodný pozemok alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany orgánov miestnej samosprávy. V uvedenom prípade bude predmet výhry realizovaný u náhradného účastníka súťaže, ktorý dosiahol v rámci príslušnej kategórie ďalší najvyšší počet hlasov.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak

6. Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov súťaže „Lidl Čistinka“ sú zverejnené na webovej stránke v samostatnej sekcii „GDPR“.

7. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže a hlasujúci zákazník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa a partnera súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na sutaz@lidl.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené telefonicky sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.lidl.sk/cistinka a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 1.8.2022 Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Abecedný zoznam zúčastnených miest, obcí a mestských častí je možné nájsť na tejto stránke

Impressum

Nadácia Lidl Slovenská republika

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

IČO: 53397444