Pravidlá súťaže „Lidl Čistinka“

Partnerom a podporovateľom súťaže s názvom „Lidl Čistinka“ (ďalej len „súťaž“) sú:

Nadácia Lidl Slovenská republika

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

IČO: 53397444

a

Nadácia Centra pre filantropiu

so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava

IČO: 42262801

(ďalej spolu len „partneri“).

a usporiadateľom súťaže je:

Lidl Slovenská republika, s.r.o.

so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

IČO: 35 793 783

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Usporiadateľ sa zaväzuje usporiadať a vyhodnotiť súťaž v súlade s príslušnými právnymi predpismi, za účelom podpory verejnoprospešného zámeru projektu, t.j. vybudovania verejných parkov vo víťazných mestách SR.

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Martinská 56 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka. č. 45168/B (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“).

dekor

Projekt „ Lidl Čistinka“

Medzi dlhodobé ciele spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s patrí ochrana životného prostredia a klímy, podpora zdravého životného štýlu a trávenie času v prírode a podpora zelených aktivít. V súlade s vyššie uvedenými cieľmi sa spoločnosť Lidl rozhodla v spolupráci s mestami, mestskými časťami a obcami v Slovenskej republike (mestá, mestské časti a obce ďalej spoločne označované „mestá“ alebo jednotlivo „mesto“) realizovať projekt výstavby mestských parčíkov, ktorý nesie názov „Lidl Čistinka“ (ďalej len „Čistinka“).

Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2024 celkom 5 parkov „Lidl Čistiniek“ v 5 mestách, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl. O tom, kde konkrétne budú realizované mestské parky nesúce názov „Lidl Čistinka“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 5 víťazných miest, v ktorých bude „Lidl Čistinka“ postavená.

1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v čase od 11.09.2023 (00:00:00) do 22.10.2023 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) , a to prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.lidl.sk/cistinka (ďalej len „webová stránka“).

dekor

2. Podmienky účasti na hlasovaní

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“). Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3. Hlasovanie

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň, a to spôsobom uvedeným v bode 3.1 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

3.1 Podmienky hlasovania

3.1.1 Registrácia

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke vyplnením a odoslaním registračného formulára, pričom je potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže (ďalej označované ako „registrácia“).

Po registrácii pri aktivácii účtu je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný bezplatný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia dokončená.

Po úspešnej registrácii prostredníctvom registračného formulára a aktivácii účtu cez jednorazový SMS kód bude používateľ automaticky prihlásený až do manuálneho odhlásenia sa zo systému, resp. po vymazaní súborov cookies vo webovom prehliadači. Po odhlásení sa je potrebné opätovne sa prihlásiť zadaním zaregistrovanej emailovej adresy a kliknutím na jednorazový prihlasovací odkaz, zaslaný na uvedenú emailovú adresu. Odkaz je platný 30 minút od odoslania.

Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.

3.1.2 Odovzdanie hlasu

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne 1 hlas, a to nasledovným spôsobom:

Jeden hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke si vyberie zo zoznamu jedno mesto, ktorému chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko „Odoslať hlas“. V prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná najskôr registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 3.1.1, pričom po vykonaní registrácie a prihlásení sa môže hlasujúci odovzdať hlas mestu, ktoré si zvolí zo zoznamu a následne klikne na políčko „Odoslať hlas“.

V prípade, ak už hlasujúci zaregistrovaný je, prihlási sa prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii. Pri prihlásení prostredníctvom e-mailovej adresy bude hlasujúcemu pri každom hlasovaní zaslaná žiadosť o potvrdenie prihlásenia na emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Pre úplnosť a platnosť prihlásenia musí byť každá žiadosť hlasujúcim potvrdená do 30 minút od zaslania potvrdzujúceho emailu. Po platnom prihlásení sa hlasujúcemu zobrazí možnosť výberu mesta a odoslania hlasu. Hlasujúci vyberie zo zoznamu jedno mesto, ktorému chce odovzdať svoj hlas a klikne na políčko „Odoslať hlas“.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie spôsobom nezodpovedajúcim spôsobu hlasovania definovaného v tomto bode pravidiel, ako aj prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho hlasovať v jeden kalendárny deň nad maximálne stanovený počet hlasov počas kalendárneho dňa (t. j. max. 1x), a to aj spôsobom definovaným v týmto bode, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Neplatné sú takisto registračné formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami na webovej stránke a registračné formuláre doručené partnerovi súťaže mimo času konania hlasovania

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

4. Spôsob sčítavania hlasov

Po skončení času konania hlasovania, budú všetky hlasy spočítané, pričom konečný súčet hlasov bude podkladom na stanovenie víťazných miest, resp. mestských častí.

5. Účastníci súťaže

Účastníkmi súťaže sú mestá a obce v Slovenskej republike a mestské časti mesta Bratislava a mesta Košice, v ktorých sa nachádza predajňa potravín spoločnosti Lidl a písomne potvrdili účasť v súťaži (ďalej len „účastník súťaže“). Zoznam účastníkov súťaže tvorí Prílohu č. 1 týchto pravidiel.

Pre účely tejto súťaže sú účastníci súťaže rozdelení podľa počtu obyvateľov do nasledovných kategórií:

Kategória Počet obyvateľov
1 menej ako 9 000
2 9 000 - 15 999
3 16 000 - 21 999
4 22 000 - 34 999
5 35 000 a viac

V každej z vyššie uvedených kategórií súťažia mestá/mestské časti a obce o jednu (1) „Lidl Čistinku“, t. z. v každej kategórii môžu byť jeden (1) víťaz.

Pri rozdelení miest do jednotlivých kategórií podľa počtu obyvateľov sa vychádzalo z aktuálnych údajov o počte obyvateľov miest a obcí Štatistického úradu Slovenskej republiky 2023M04 platných k 11.7.2023,

zdroj: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_dem/om7103mr/v_om7103mr_00_00_00_sk.

Na webovej stránke lidl.sk/cistinka je dostupný abecedný zoznam miest rozdelených podľa kategórií.

dekor

6. Výhry v súťaži

Výhrou v súťaži je realizácia projektu „Lidl Čistinka“ na vhodnom mieste určenom výhercom. Projekt „Lidl Čistinka“ sa skladá zo štyroch modulov:

  1. Modul: Detské ihrisko
  2. Modul: Workoutové ihrisko
  3. Modul: Multifunkčné ihrisko
  4. Modul: Oddychová zóna s ohniskom

Každý modul má svoju funkciu a charakter. Moduly tvoria spolu jednotnú zónu, ktorá dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. Spôsob určenia výhercov vyššie uvedených výhier je uvedený v bode 4. týchto pravidiel súťaže

7. Spôsob výberu výhercov a oboznamovanie o výsledkoch hlasovania

Po uplynutí času konania súťaže v bode 1. týchto pravidiel súťaže, najneskôr v lehote 7 pracovných dní od okamihu skončenia času konania súťaže, pristúpi usporiadateľ súťaže k zrátaniu hlasov odovzdaných zákazníkmi účastníkom súťaže a v rámci každej kategórie určí z účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý v rámci kategórie obdržal najviac odovzdaných hlasov (ďalej len „výherca“). Každý z výhercov vo svojej kategórii obdrží jednu výhru podľa bodu 3. týchto pravidiel. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťazného mesta. Usporiadateľ súťaže o výsledkoch hlasovania bezodkladne upovedomí usporiadateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že v najväčších mestách Slovenska v zmysle rozdelenia miest/mestských častí do kategórií podľa bodu 2 týchto pravidiel hlasovania medzi sebou súťažia v rámci jedného mesta jeho mestské časti, je možné, že v rámci jedného mesta zvíťazia viaceré mestské časti. Z tohto dôvodu môže byť v prípadoch podľa predchádzajúcej vety “Lidl Čistinka“ realizované v rámci jedného mesta viackrát.

Účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz (1).

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka nasledovne:

  • priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 15.10.2023. Posledných 7 kalendárnych dní pred ukončením hlasovania, teda od 16.10.2023 do 22.10.2023, nebudú priebežné výsledky zverejňované,
  • celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 06.11.2023 o 12.00 hod. na oficiálnej webovej stránke súťaže www.lidl.sk/cistinka .

8. Kontaktovanie výhercov, realizácia výhry

Výherca výhry, resp. jeho oprávnená zástupca (príslušný starosta alebo primátor) bude v prípade výhry o tejto skutočnosti oboznámený prostredníctvom mailovej adresy a/ alebo telefonicky. Usporiadateľ súťaže pristúpi k oboznámeniu výhercu o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety v lehote do 7 pracovných dní odo dňa určenia výhercov v zmysle bodu 6. týchto pravidiel súťaže.

Umiestnenie výhercu na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní zaväzuje usporiadateľa, resp. partnerov na začatie rokovaní s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy o realizácii predmetu výhry, nezaväzuje však usporiadateľa a/alebo partnerov, aby zabezpečil samotnú výstavbu predmetu výhry. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nerealizovať v príslušnom meste výstavbu predmetu výhry najmä v prípade, pokiaľ nebude zo strany výhercu poskytnutý na účely umiestnenia a výstavby predmetu výhry vhodný pozemok alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany orgánov miestnej samosprávy. V uvedenom prípade bude predmet výhry realizovaný u náhradného účastníka súťaže, ktorý dosiahol v rámci príslušnej kategórie ďalší najvyšší počet hlasov.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

9. Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov súťaže „Lidl Čistinka“ sú zverejnené na webovej stránke v samostatnej sekcii „GDPR“.

10. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže a hlasujúci zákazník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľov a partnera súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na sutaz@lidl.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené telefonicky sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.lidl.sk/cistinka a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľov.

Toto znenie pravidiel súťaže nahrádza znenie zo dňa 21.09.2023.

dekor

Impressum

Nadácia Lidl Slovenská republika

Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,

IČO: 53397444

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadačný fond Lidl pri Nadácii Centra pre filantropiu

so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava

IČO: 42262801

Prihláste sa na odber Lidl noviniek

Odoberajte náš pravidelný Lidl newsletter a budete v obraze aj o ďalších aktivitách Lidla.